top of page

LÖG BLÆÐARAFÉLAGS ÍSLANDS

 

Heiti, heimili, hlutverk

1. gr.      Félagið heitir Blæðarafélag Íslands.

2. gr.      Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

3. gr.      Félagssvæðið er Ísland.

4. gr.      Hlutverk félagsins er að vinna að því, að meðferð blæðingasjúkra                                         verði ávallt í samræmi við bestu þekkingu.

               a.       Með aukinni menntun heilbrigðisstétta um vandamál                                                             blæðingasjúkra.

               b.       Með almennri fræðslu um blæðingasjúka.

               c.       Með samstarfi við innlend og/eða erlend samtök, sem vinna                                                  að sama markmiði.

 

Félagsmenn

5. gr.      Félagar geta allir orðið sem áhuga hafa á að styðja félagið.

6. gr.      Árgjald er ákveðið á aðalfundi og skal greiða það fyrir lok hvers                                            almanaksárs.

7. gr.       Stjórninni er heimilt að fella niður árgjald örorku- og                                                            ellilífeyrisþega.

8. gr.      Úrsögn úr félaginu skal tilkynna gjaldkera félagsins skriflega fyrir                                       15. desember hvers árs.

 

Stjórn félagsins

9. gr.      Stjórn félagsins skal skipuð 6 mönnum, formanni, ritara, gjaldkera  og                               þremur meðstjórnendum. Eru þeir kosnir á aðalfundi. Formann skal                                  kjósa til eins árs en aðra stjórnarmenn til tveggja ára í senn. Úr stjórn                                skulu ganga annað árið gjaldkeri og einn meðstjórnandi, en hitt árið                                   ritari og tveir meðstjórnendur.

10. gr.    Stjórnarfundi skal boða með góðum fyrirvara ef unnt er. Stjórnarfundur                           er ályktunarbær ef 4 stjórnarmenn hið fæsta sitja hann. Afl atkvæða ræður                       úrslitum á stjórnarfundum. Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns                               úrslitum.Gerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar.

11. gr.     Reikningsár félagsins er almanaksárið.

Lagabreytingar og félagsslit

12. gr      Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi og skal tillögum til                                   lagabreytinga skilað til stjórnar eigi síðar en 15. febrúar. Til breytinga                                 á lögum þessum þarf 2/3 greiddra atkvæða. Tillögur til lagabreytinga skal                           senda með aðalfundarboði.

13. gr.     Komi fram tillaga um að félaginu skuli slitið skal hún sæta sömu meðferð                          og tillaga til breytingar lögum þessum sbr. 12. gr, nema hvað 3/4 greiddra                           atkvæða þarf til samþykktar. Sé slík tillaga samþykkt ákveður sitjandi stjórn                     hvernig skuli ráðstafa eignum félagsins.

 

Aðalfundur

14. gr.     Aðalfund skal halda í mars eða apríl ár hvert og skal til hans boðað með                             tryggilegum hætti með minnst 10 daga fyrirvara. Aðalfundur er löglegur                            ef löglega er til hans boðað. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á aðalfundi,                          nema annars sé getið í lögum þessum.  Atkvæðisbærir á aðalfundi eru allir                       skuldlausir félagar.

15. gr.     Dagskrá aðalfundar:

               a.       Skýrsla stjórnar

               b.       Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins.

               c.       Stjórnarkjör

               d.       Kosning eins endurskoðenda og eins til vara.

               e.       Ákveðið árgjald næsta árs.

               f.        Lagabreytingar

              g.       Önnur mál

bottom of page